dimarts, 29 de maig de 2018

RECUPERACIÓ CATALÀ CURS 2017-18

RECUPERACIÓ CATALÀ 2017-2018

1 a avaluació

- puntuació
-alfabet
-categories gramaticals
-tipus de determinants
- elements de la comunicació (emissor...)
- Gèneres (narració, poesia, teatre)
- Lectura Enigma a Internet
- vocabulari unitats 1 i 2
-lexema i morfema
- tipus de sintagmes
- Narració
- pretèrit perfet i plusquamperfet d'indicatiu


2a avaluació

-Separació de síl·labes
- diftongs creixents i decreixents
-hiat
- tipus de noms (popi, comú, abstracte...)
- gènere i nombre del substantiu
- descripció
- imperfet d'indicatiu
- lectura en Yu i en Kei...
- accents diacrítics
-sinònims, antònims
-hipònims, hiperònims
- diferenciar entre determinant i pronom
- tipus de determinants
- esquema

3a avalaució

- dièresi
-apòstrof
- derivats (augmentatius i diminutius)
- sufixos i prefixos
- gènere i nombre de l'adjectiu
- mots compostos
- habilitació (canvi de categoria gramatical)
-text instructiu i les parts
- vocal neutra a/e
- vocal àtona o/u
- tots els temps del verb cantar
- la essa sorda i sonora

dimarts, 10 d’abril de 2018

EXERCICIS HABILITACIÓ

EXERCICIS DE L'HABILITACIÓ

1. Subratlla les paraules habilitades d'aquestes frases i digues quin canvi de categoria s'ha produït:

a) Contempleu el blau del cel.
b) El no de la mare és definitiu, no hi ha res a fer.
c) Ha estat el tercer de la seva categoria.
d) El meu germà ha cremat el rostit.
e) Hem de pensar amb il·lusió en el després.
f) No m'agraden els racistes.
g) Té dos Picassos a la seva mansió.
h) Recorden l'ahir amb enyorança.
i) Cal mirar per a veure-hi clar.
j) Silenci, que aquí no hi ha qui llegeixi.
k) M'agrada el teu somriure.
l) A la Ribera parlen cantant.
m) Vaig a comprar el diari.

2. Subratlla les paraules habilitades d'aquestes frases i digues quin canvi de categoria s'ha produït:

a) M'he deixat el berenar a casa.
b)El president de la companyia té un Miró.
c) Els companys de feina li fan el buit.
d) Aquella noia té molts pretendents.
e) La veïna del cinquè és molt bleda.

3. Escriu una frase amb cada un dels adjectius següents habilitats com a substantius:
a) havà
b) escalfador
c) anuari.


4. Escriu una frases en què els verbs en participi s'utilitzin com a substantius:

Ex. Verb parar- M'he hagut d'esperar mitja hora a la parada de l'autobús.
a) trametre
b) batre
c) dictar
d) suardivendres, 9 de juny de 2017

RECUPERACIÓ CATALÀ

3r A,B i C

1A AVALUACIÓ

- Separació síl·labes
-diftongs creixents,decreixents,hiat
- mots aguts,plans i esdrúixols
- accentuació
- derivats formats amb prefixos
- tipus de noms: abstractes,col·lectius...
-fer el masculí i femení.
- fer el doble plural
-registres
-característiques del text informal
-regles de coherència
- classes de determinanats  (indefinits, numerals, quantitatius...)
- accents diacrítics
- habilitació, metàfora i metonímia
- temps del verb
-imperatiu i prohibicions en subjuntiu
- ús correcte del gerundi i infinitiu
-a/e en posició àtona
- lectura Diari vermell de la Carlota

2A AVALUACIÓ
tipus de complements
substitució per pronoms febles
narració,  espai,temps,narrador, personatges...
mots compostos
dièresi
parts de la notícia
tipus de textos
lectura Camps de maduixes

3A AVALUACIÓ

perífrasis
ser i estar
bdgptc
b/v
essa sorda i sonora
estrangerismes  i calcs lingüístics
l/l·l
r/rr
amb h o sense
m,n, mp, mm, nn, mn
g,j, tg, tj, dj
s,ix,x,tx,ig
literatura. llengües romàniques, primers textos, literatura trobadoresca, Ramon Llull. Les Quatre grans Cròniques i Tirant lo Blanch.


dimarts, 16 de maig de 2017

EXERCICIS DE LES ESSES, NASALS I BARBARISMES

Extret de 

http://www3.uji.es/~sifre/llengua1/l1exercicis/esses.html


Exercicis

Ompli els buits amb les grafies corresponents.

Una di__iplina fèrria
__ant Joan de les Abade__es
Una es__ena agradable
Un ram de pon__elles per a la barone__a
El misti__isme i l’a__etisme
Han repel·lit l’agre__ió
Un ca__ de con__ièn__ia
Progre__a adequadament
L’ac__elerador del cotxe
Fan pre__ió contra l’admi__ió
Els últims suc__e__os
Una propo__i__ió inadmi__ible
Estat d’ex__ep__ió
Unes despe__es ex__e__ives
Premi__es fal__es
Ex__és de velo__itat
L’alfere__ ha menjat arrò__ a la ca__ola
La pu__a s’ha po__at sobre la pin__a
Comer__ d’hortali__es
Hi__ar la bandera i al__ar el bra__
Aquell __entinella s’ha di__fre__at d’estru__

En l’escriptura d’algunes de les paraules de les frases següents és fàcil que ens enganyem perquè no mantenen la correspondència c/ç amb el castellà c/z:

M’agrada el blanc de les a__u__enes
Quan he tornat d’Andalu__ia, he pa__at per Ademú__
Han tancat el__ preso__ a la ma__morra
El paní__ també es diu dac__a i blat de moro
La teua expo__i__ió té un cert matí__ subjectiu
He conegut un __aurí de Sarago__a
He tirat la __imbomba a la __équia
M’he deixat el __arró a la carni__eria
__alparem de Còr__ega cap a Eivi__a pa__ant per Suï__a
Ja tinc l’esbó__ de la ga__eta
He anat al mu__eu de les Dra__anes
He po__at la __ervesa a la ca__ola
No em po__es el café en una ta__eta
Tinc un verní__ per a la pi__arra fet a Tuni__
M’han regalat un xeré__ boní__im


Ompli els buits amb les grafies corresponents.

L’esglé__ia ba__ilical de Montserrat
El pa à__im no porta rent
Ho comprarem en aquest ba__ar
Una expo__ició de cal__es gòtics
Vols co__ir-me la cami__a?
Els animals ri__òfags mengen arrels
Be__tiar tran__humant
S’ha enfon__at estrepito__ament
Quina és la cau__a de la rique__a?
Han trobat un tre__or bi__antí
La ga__olina i la ben__ina
Repo__ava sota un sal__e
La intran__igència és dolenta com una met__ina
En una hora s’han fet una dot__ena de tran__accions
Manifestem adhe__ió a la demanda de la ba__ílica del ba__ar.
S’ha amagat el cal__e a la cami__a i ha començat a co__ir.
La cri__i de la don__ella li ha enfon__at l’ànim.
El mau__oleu de darrere de l’esglé__ia.
Al mu__eu hem vist quadres de pai__atge amb les mu__es.
Ha pintat amb pin__ell un pie__òmetre vell.
El teu pre__agi és poc plau__ible.
Ha obtingut molta rique__a amb una redacció conci__a.
Un __ero pel teu nivell de tran__igència


Exercici DE NASALS (M, N, MP...)

Ompli els buits amb les grafies corresponents.
(Exercici basat en les pràctiques corresponents a Català Complet 1, de Josep Ruaix.

1. Una co__emoració de temps i__emorials
2. La si__fonia va ser executada i__illorablement
3. El triu__virat va assistir a l’a__fiteatre
4. Sa__só i Dalila
5. Co__ferència de pre__sa
6. Traça una circu__ferència
7. Co__ta’m un co__te
8. El co__te de la vella
9. Co__ta fins a dos-cents
10. Paguem al co__tat
11. El co__tat d’Urgell
12. Ca__brer, el co__te per favor
13. Treballa com a co__table
14. Tractat de co__tabilitat
15. Tingues molt de co__te
16. Has co__tat malament, co__ta una altra vegada
17. El co__tador de l’electricitat
18. No hi co__tava
19. El co__te i la co__tessa passen pel xa__frà
20. Co__ten les cròniques que...
21. Haurem de donar co__te dels nostres actes
22. Busca l’o__bra sota els arbres de la ra__bla
23. Hi ha una i__ensa ga__a de regals
24. Les ge__es de la tiara del su__e pontífex
25. Un pa__flet ple d’accents circu__flexos
26. Un medicament amb a__fetamina i clora__fenicol
27. La Si__forosa és una pà__fila
28. Els hebreus circu__ciden els i__fants
29. L’A__a parla amb circu__specció i la Núria amb circu__loquis
30. Els so__àmbuls caminen mentre so__ien (o so__ien)
31. Fa dos trie__is que no practique el te__is
32. Una co__exió i__ecessària feta i__ocentment
33. Àcid tà__ic
34. Un jardí a__ex a la casa
35. Ho heu fet massa su__tuós. Ta__ateix vindré
36. L’assu__te era molt co__fús
37. És un senyor be__ereixent, be__parlat i pri__irat.
38. Jo co__te que vindran pro__tament
39. Aquest ca__vi és tot un sí__toma
40. L’a__fitrió es va co__oure gra__ent e__ig dels aplaudiments
41. El so__riure de la i__fermera és com el de les ni__fes i__ortals
42. Un co__tracte d’e__fiteusi per un quinque__i
43. Els co__fits l’han e__fitat
44. L’han conde__at i__erescudament
45. Es va i__ergir i__ediatament en la i__ensitat inco__ensurable de l’espai
46. L’Assu__ta demana co__fort al co__fessor
47. Un tra__via co__fortable
48. Quin fa__farró!
49. La fa__fara o xaranga i la fa__fàrria o arrogància
50. Els go__fanons de la processó
51. Les proves d’i__pre__ta
52. La i__unitat parlamentària
53. Les circu__stàncies de l’ate__tat
54. Parlava amb è__fasi i circu__locucions fins que va e__udir
55. La mete__sicosi o transmigració de les ànimes
56. Un co__utador elèctric
57. Resultà ca__pió en el co__bat
58. Co__fegeix una garla__da de pà__pols
59. Déu és i__finit, o__ipotent i o__iscient
60. Circu__dar o e__cerclar alguna cosa
61. Els A__als de Tàcit
62. Les festes dece__als
63. Inde__itzaran els da__ificats de la malte__sada


BARBARISMES

Exercici. Barbarismes

CORREGEIX AMB LA FORMA CORRECTA

 1. siesta
 2. mail
 3. palma (de la mà)
 4. blancura
 5. sprint
 6. té mala pota
 7. banquillo
 8. larguero
 9. invalidez
 10. menos mal
 11. pedaç (de ceràmica)
 12. suspense
 13. jaleo
 14. toilette
 15. bombilla
 16. ingeniero
 17. bandeja
 18. cosir i cantar
 19. dribblar
 20. cointreau
 21. whisky
 22. escalofrio
 23. maillot
 24. lliurar (deixar lliure)
 25. registrar (buscar, investigar)
 26. delanter
 27. cabecejar
 28. poste
 29. red
 30. desde luego
 31. basura
 32. alcançar
 33. cercanies
 34. de repent
 35. lutxar
 36. ganància

dimarts, 4 d’abril de 2017

LLENGÜES ROMÀNIQUES. PRIMERS TEXTOS.

1. LLENGÜES ROMÀNIQUES


(imatge extreta de google)

Les llengües romàniques són llengües que provenen del llatí vulgar ( "parlat pel poble" i no llatí clàssic) Formen un subgrup dins de les llengües itàliques, branca de les llengües indoeuropees
 Aquestes llengües es parlaven i es continuen parlant en un territori que rep el nom de Romània, i que actualment cobreix majoritàriament el sud europeu de l'antic Imperi Romà.
Concili de Tours, l'any 813. És a partir d'aquest concili que es considera que les llengües vulgars o romàniques es distingeix del llatí, i es demana que els sermons i la missa es facin en llengua vulgar (llengües romàniques)  i no en llatí clàssic perquè el poble ja no l'entén.

Les llengües romàniques que es reconeixen en el S IX  són: el retoromànic o retoromanx, el romanès, l'italià, el sard, el francoprovençal, el francès, l'occità, l'asturià (asturlleonès), l'aragonès,el galaicoportuguès, el castellà i el català.

2. PRIMERS TEXTOS EN CATALÀ