divendres, 11 de març de 2016

L'ORACIÓ COMPOSTA

(imatge de portfoli21b.blogspot.com)
Ei, la traca final guapíssims! L'oració composta!!

Recorda:

- Oració simple: un verb .

- Oració composta:Més d'un verb.

Tipus d'oració composta:

- Coordinada: les dues oracions al mateix nivell sintàctic.

- Subordinada: una oració (la subordinada) depèn de l'altra (principal) per tenir sentit.

- Juxtaposada: No duen nexe, s'uneixen a través d'un signe de puntuació.
L’ORACIÓ COMPOSTA: COORDINACIÓ, SUBORDINACIÓ I JUXTAPOSICIÓ

1. Les oracions es classifiquen en:

a) Oracions simples: només tenen un verb. Ex.: Els bombers apaguen el foc.

b) Oracions compostestenen més d’un verb. Ex.: (Els bombers apaguen el foc ) i (la policia talla la circulació).


Exercici:

1. Indica si les oracions següents són simples o compostes:
a) Avui hem fet un bon dinar.                                       
b) M'agrada la carn ben cuita.
c) Sempre que arribo tard, els crits no es fan esperar.   
d) He tingut un afer amb l'entrenador de bàsquet.       
e) Som de colònies a Vallfogona.
f) He enviat una carta als pares de la Mireia per dir-los que ella havia pres mal.
g) No hi ha cap seient buit.
h) Cap a la matinada m'agrada anar a la nevera i menjar alguna cosa.


2. L’ORACIÓ COMPOSTA. COORDINACIÓ, SUBORDINACIÓ I JUXTAPOSICIÓ

Segons el tipus de relació que estableixen, les oracions compostes es classifiquen en els grups següents:

a) Coordinades: les dues oracions són independents i es troben, per tant, en un mateix nivell sintàctic. Es relacionen per mitjà de nexes coordinadors.
Ex.: La mare fa de cartera però el pare és a l'atur. / Reia i plorava alhora.
Ara canta, ara balla. / Ni viuen ni deixen viure.

b) Subordinades: les dues oracions no es troben en la mateixa jerarquia sintactica. Una oració és la principal, que domina, regeix l'altra (clàusula inserida)  que depèn de la principal, és a dir, es troba subordinada. Es relacionen per rnitjà de nexes subordinadors.
Ex.: La persona que hagi fet això serà expulsada del centre.
Ouan arriba el bon temps, les carreteres cap a la costa van plenes.

c)  juxtaposades són aquelles que no duen nexe  i s'enllacen mitjançant signes de puntuació. Presenten relacions de coordinació i de subordinació.
- Juxtaposada – Relació de coordinació: Van fer les maletes, van anar a I'aeroport, van sortir cap a Bali. (i, relació de suma).
- Juxtaposada- Relació de subordinació: No hi vaig anar, tenia por. (perquè, relació causal)
coordinada
subordinada
juxtaposada
Hi ha nexe, però cada una de les oracions és autònoma i pot funcionar com a oració simple
Hi ha nexe, però una oració depèn de l’altra, que és la principal.

No hi ha cap nexe que les uneixi
El Marc explica la seva vida a la Irene i ella l’escolta embadalida.
No tenia clar que ella l’estimés.
No t’entretinguis, arribem tard.


Exercicis:
1. Subratlla les oracions coordinades i encercla el nexe que les uneix:
a) No portaven les claus però sabien el número de telèfon de la portera.
b) Ara canta, ara balla: és un cap de trons!
c) Hi anirem tots plegats; altrament, les coses poden anar a mal borràs.
d) Els treballadors demanen festa, és a dir, no volen anar a treballar.
e) S'espanta molt però té una sang freda inigualable.
f) Han cobrat la setmanada i se la gastaran en un obrir i tancar d'ulls.

2. Destria l’oració principal (matriu) i la clàusula subordinada de les oracions següents.
Encercla el nexe subordinador:
a) Sempre que intenta posar pau, acaba barallat amb tothom.
b) L'actor que ha fet aquesta pel·lícula viu al meu barri.
c) Trobarà un altre ajudant encara que trigui molt de temps.
d) No sap on va anar.
e) Si no vas amb compte, perdràs el cap i tot.
f) Va haver d'anar al metge perquè es marejava molt sovint.3. L’ORACIÓ COORDINADA. TIPUS.

La coordinació consisteix en la unió, mitjançant un nexe, de dues proposicions que tenen un sentit complet i, per tant, són independents. Les oracions que resulten d’aquesta unió s’anomenen coordinades i poden expressar diferents idees segons el mot d’enllaç que les uneixi.
  
ORACIÓ COORDINADA. TIPUS.
Tipus
Expressen
Conjuncions d’enllaç. Ex.
Remarques
copulatives
addició o suma
d'oracions
i, ni

Canten i ballen. No canten ni ballen
·     La conjunció i mai no es canvia per e encara que el mot següent comenci amb la vocal i.

disjuntives
elements que
s' exclouen
O, o bé, o sinó

Apunta’t al viatge d’Itàlia o al de Bèlgica
·     La conj. o no es canvia per u encara que el mot següent comenci amb o o u.

distributives
alternança o
distribució sense
exclusió
ara ........ ara
  adés ..... adés
  sia ..... sia
  tant ..... com
  així ..... com
  qui ...... qui
  que ...... que
  l'una ...... l'altra
  mig ...... mig
no solament ... sinó (també/que)
  ni ..... ni
  o ..... o, o bé ... o bé

Ara riu, ara plora

·     No solament, tan sols, únicament són les formes clàssiques, tot i que fa poc s'han introduït les combinacions no només, ni només, sinó només.

adversatives
indiquen objecció, contrast,
exclusió, oposició
Però,  això no obstant, no obstant això,

Tanmateix, nogensmenys, sinó (que), altrament, en canvi,  amb tot , tot i això
així i tot, encara que, ans, per això, més aviat, ara (bé), malgrat això, per contra, ans al contrari...

Li agradava però ho dissimulava
·     Cal no confondre entre sinó
(conj. adversativa) i si no (conj. condicional + adv. de negació).

Consecutives o Il·latives
Expressen deducció o conseqüència
Doncs, per tant, en conseqüència, així, així és que, de manera que...

Fa sol, doncs sortirem a passeig.
·     Cal evitar doncs amb sentit causal (No porto el cotxe, doncs el tinc al taller) No porto el cotxe perquè el tinc al taller
Continuatives
indiquen continuïtat,
successió
Doncs, a més , d'altra banda, encara també, a més a més, així mateix,  fins i tot, i tot ...

Doncs, com et deia...
·     Ademés és un castellanisme. En català hem de dir: a més, a més a  més ...

Explicatives
Expressen aclariment
o , és a dir, o sigui, això és…

És un poema incomplet, o sigui, no acabat
·     Hem d'evitar el castellanisme és dirExercicis:

1. Subratlla les oracions coordinades, encercla el nexe i digues de quin tipus són:
            oracions copulatives   oracions distributives
a)Quan esta enfadat, ni juga ni menja.
b)No solament no col·labora sinó que sempre posa pegues a tot.
c)) Ara renta, ara planxa; la mare no para mai.
d) Fes-ho bé o deixa-ho estar.
e) Va trencar el gerro i va amagar els vidres sota l'estora.

2. Subratlla les oracions copulatives que trobis en aquest text:

Així que vaig poder respirar vaig sentir un plor i la llevadora tenia agafada pels peus una criatura com una bestiola, que ja era meva, i li picava l'esquena amb la mà i la rosa de Jericó estava tota badada damunt de la tauleta de nit. Vaig passar la mà com si somniés per una flor del cobrellit de ganxet i vaig estirar una fulla. I van dir que no estava acabat, que havia de fer la casa del nen. I no em van deixar dormir, tant que els ulls se'm tancaven ... Ni vaig poder criar. Tenia el pit petit i pla com sempre i l'altre ple de llet. En Quimet va dir que ja s'ho pensava que els sortiria amb
una broma.
MERCÈ RODOREDA. La plaça del diamant. Club dels novel·listes

3. Construeix oracions coordinades amb els nexes següents. Indica el tipus al qual
pertanyen:

a) i:      b)Ara / ara:       c)No solament / sinó:    d)  Ni/ni:      e) Tan aviat / tan aviat f)No/ni:    g) O/o:

4. Construeix oracions coordinades amb els nexes següents. Indica'n el tipus.
a) Però:    b) O:     c) No obstant això:    d) O bé:     e) Altrament:    f) Sinó: g)Tanmateix:                 h) Nogensmenys:

5. Encercla el nexe de coordinació i digues de quin tipus és cadascuna de les oracions coordinades següents (copulativa, distributiva, disjuntiva o adversativa).

a) No fa la feina ni la deixa fer a als altres.  
b) No solament seran expulsats sinó que se'ls obrirà un expedient.
c) Havia anat a cal fuster però no el va trobar a la botiga.   
d) Els comptes són clars; no obstant això caldrà revisar els pagaments.       
e) Ha d'anar al dentista; altrament, les dents no tindran remei.         
f) No han de vendre la casa, sinó buscar un llogater.
g) Ara és a l'ordinador, ara és a la cuina: no para de treballar.          
h) És un cas: ni viu ni deixa viure.
i) Pots anar a estudiar a l'habitació o escoltar música a la sala.  
j)És un bon arquitecte; no obstant això, s'ha de reciclar en les noves tendències.
k) Està mort de son però insisteix a acabar la feina ara.
l) És convenient no interrompre el tractament, altrament no serà efectiu.

6. Construeix oracions coordinades amb els nexes següents. Indica'n el tipus:
a) Doncs:     b) És a dir:    c) Per tant:  d) o sigui:  e)  Així que:      

7. Subratlla les oracions coordinades del text. Indica al marge el tipus al qual pertanyen:

Mentre l'home va ser únicament recol·lector – caçador - pescador, o sigui, que aprofitava el que la terra i el mar li oferien espontàniament, el nombre d'habitants del planeta era molt reduït i no creixia. Es calcula que, en tot el món, no passaven dels deu milions d'habitants, els mateixos que avui vivim als Països Catalans. Però la pràctica de l'agricultura, o sigui, quan l'home s'inicia en l'art del pagès i arrela en un territori, el conrea, hi construeix cases, fa foc, inventa eines, domestica animals, en cria, intercanvia béns i idees o busca la manera de produir tot allò que el pot ajudar a viure, fa créixer la humanitat fins als gairebé cinc mil cinc-cents milions d'habitants actuals.

Cavall Fort. núm. 777-778

8. Relaciona cada parell d' oracions amb el nexe adient:

Muntarà un negoci
doncs
posa't a fer feina.
Dóna-li records
és a dir
marxa.
Estudia
o bé
s'establirà pel seu compte.
Vols tenir els teus propis ingressos?
però
la dona deia que no estava preparada.
Queda't
i
digues-li que no s'oblidi d'escriure.
Volia tenir un fill
ni / ni
treballa.

9. Relaciona cada parell d’oracions amb el nexe adient:

Volíem comprar-nos un cotxe nou     o                      aconseguiré una bona qualificació.
Anirem al cinema                               i                       busqueu un bon davanter.
Voleu guanyar el partit?                    Però                ajuda el seu pare a la botiga.
He fet un bon examen                                   doncs              després menjarem una hamburguesa.
A les tardes estudia                           per tant           no teníem prou diners.

10. Escriu el nexe més adequat d'acord amb la relació que s'estableix entre les dues oracions juxtaposades:

a) Has signat el contracte? Ja és hora que el deixis enllestit.
b)Els esports competitius són molt gratificadors. Cal gent molt preparada emocionalment.
c) Ha escrit una carta, l'ha enviada per correu urgent.
d) És molt ofensiu; té bon cor.
e) Riu, plora
f) Has de decidir: estudiar, posar-te a treballar.
g) Va tenir una lesió al genoll. No podrà córrer aquesta temporada.
h) Has de veure què et convé més: fer anglès, fer alemany
i) Van discutir molt; van acabar com a amics.
j) Sabia que era molt sensible; l'hauria tractat d'una altra manera.  11. Indica el tipus de coordinació que presenten les oracions següents.

a) En Jaume s'ocupa de la comptabilitat i en Pep treballa amb els clients.
b) Ara pren una decisió, ara en pren la contrària.
c) Volia ser una bona pediatra però detestava les criatures.
d) No vol ser el cap de l'empresa? Doncs que comenci a assumir responsabilitats.
e)No solament guanya amb facilitat sinó que presumeix dels seus èxits.
f) És un perepunyetes: ni treballa ni deixa treballar els altres.
g) Van arribar els agents de l'ordre: així que tothom va escampar la boira.
h) Li hem dit tot el que pensàvem de la seva actitud; tanmateix, crec que es mereix una oportunitat.
i) Hem recollit cinc mil signatures; per tant, podem presentar una moció de censura.
j) Has d'integrar-te en l'equip o hauràs de marxar.
k) Arribaré a les set, però a les vuit hauré de marxar.
l) Vol aprovar? Doncs que s'esforci
m) No hi ha ningú al teatre; per tant, suspendrem la funció.
n) Ara diu que plega, ara diu que continua.Exercicis de L’oració composta. Coordinades i subordinades.Q9. Núria Martín i Montserrat Miró. Ed. Text. La Galera. ISBN 84-412-0332-6.

Exercicis extrets de llengua catalana i literatura de l'Ed. Teide i del Quadernet 9 de l'Oració composta de l'Ed. Text- Galera.

Presentació de Manelic