dilluns, 8 de setembre de 2014

BENVINGUTS A 2n d'ESO!!
(imatge de google imatges)

Hola a tots i totes, els meus nous 2ns d'ESO!

Bé, ja ha arribat setembre i tornem a començar el curs, i aquest cop amb molta energia!!!!Espero que ens entenguem molt i molt bé i que vingueu amb moltes ganes de treballar. Desitjo que aquest curs sigui genial per a tots i profitós i que participeu molt d'aquest, el vostre bloc!

Aquest espai, ha estat creat pensant en vosaltres, alumnes de 2n d'ESO, que heu de fer Llengua i Literatura catalana durant aquest curs. Aquí hi trobareu un lloc on deixar els vostres comentaris, on veure els vostres treballs, on consultar i trobar les explicacions, exercicis, dates d'exàmens i entregues. Aquí també hi trobareu adreces d'interès, material bàsic, textos, exercicis, vídeos, presentacions... en definitiva, tot allò que crec que us pot ser útil en els vostres estudis i treballs.

Benvinguts a aquest nou curs 2014-2015. Comencem!!!


CONTINGUTS  DEL CURS 2n d’ESO A/B/C/X

1.      La diversitat textual:
1.1.  El text expositiu o explicatiu
1.2.  El text narratiu (la rondalla, la llegenda)
1.3.  El text argumentatiu
1.4.  El text instructiu
1.5.  El text predictiu
1.6.  El text poètic (metre, rima, versos, estrofes, poemes blancs i lliures, figures literàries)

2.      Les relacions de significat:
2.1.  Mots polisèmics
2.2.  Mots homònims
2.3.  Mots sinònims
2.4.  Mots antònims
2.5.  Mots hiperònims
2.6.  Mots hipònims.

3.      Ortografia. Els sons consonàntics i les grafies:
3.1.Sons oclusius
3.2.Sons fricatius
3.3.Sons africats
3.4.Sons nasals
3.5.Sons laterals
3.6.Sons vibrants
3.7.L’apòstrof i la contracció

4.      Els pronoms i la cohesió textual. Tipus de pronoms
5.      L’adverbi. Tipus d’adverbis
6.      L’oració. (subjecte i predicat, sintagmes).
7.      Les llengües d’Europa

CONTINGUTS CATALÀ 2N D’ESO
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
El text expositiu o explicatiu

El text argumentatiu
El text poètic
El text narratiu (rondalla i llegenda)
El text instructiu i
el text predictiu
Figures literàries
- Repàs a/e, o/u, accentuació, dígrafs i díftongs
- Ortografia sons oclusius p,t,k,b,d,g i fricatius v/b
-Ortografia sons africats s,ss,c,ç,z, j,g,x,tx,tj,tg,ig

-L’apòstrof i la contracció
-Ortografia sons nasals, laterals i vibrants m,n, ny, l, ll, l·l, r,rr
Mots polisèmics i mots homònims

Mots sinònims i mots antònims

Mots hiperònims i mots hipònims.

Categories gramaticals
Sintagmes. Subjecte i Predicat
Complement del nom, complement de l’adjectiu i complements del verb

LLIBRE DE TEXT I LECTURES

-MARTÍN, Núria: Llengua catalana i literatura 2n ESO 2.0 Connecta. Ed. Cruïlla. ISBN 9788466128872
-BURGAS, Àngel; L’anticlub. Ed. La Galera. ISBN 9788424695354
-LIENAS, Gemma; Cul de sac. Ed. Estrella Polar. Col·lecció L'Odissea. ISBN 978-84-9932-250-6


EXÀMENS
1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
1r examen cat-22 d’octubre
1r examen cat- 28 de gener
1r examen cat- 28 d’abril
 Examen lectura L’Anticlub
-       11 de novembre
Examen lectura Cul de sac
10 de febrer
A determinar
2n examen cat- 2 de desembre
2n examen cat- 24 de febrer
2n examen cat- 28 de maig

EXPOSICIÓ ORAL

9,10 i 11 de desembre
2,3,4 i 5 de marçDOSSIER

A lliurar quan disposi la professora, No s’acceptarà un dossier fora de termini.

PORTADA
Aquest dossier ha de constar de:
·         Una portada amb :           Nom de la matèria
                    Nom de l’alumne
                    Curs
                    Data
·         Un índex
·         Nom del tema o unitat
·         Els fulls de teoria i exercicis, nets i ordenats
·         Un portafolis que ho relligui tot

FITXA ERRADES
S’ha de lliurar la fitxa completa d’errades amb les pròpies i classificades.

AVALUACIÓ

6 punts exàmens (60%)
3 punts treballs i deures (30%)
1 punt parlar en català a classe i interès per la matèria (10%)

QUADERN DE RECUPERACIÓ
*A la primera avaluació, aquells alumnes que no s’havien de presentar al setembre a recuperar i entreguin el quadern de vacances, se’ls contarà a la nota del 1r trimestre fins a 0,5 punts més.

Les faltes descompten 0’1 cadascuna fins a 2punts màxim en exàmens, exposicions i treballs.

RECUPERACIÓ

A final de curs es farà al juny un examen de recuperació de les avaluacions suspeses, si s’ha d’anar a recuperar al setembre ja s’haurà d’avaluar de tot el curs.