divendres, 9 de juny de 2017

RECUPERACIÓ CATALÀ

3r A,B i C

1A AVALUACIÓ

- Separació síl·labes
-diftongs creixents,decreixents,hiat
- mots aguts,plans i esdrúixols
- accentuació
- derivats formats amb prefixos
- tipus de noms: abstractes,col·lectius...
-fer el masculí i femení.
- fer el doble plural
-registres
-característiques del text informal
-regles de coherència
- classes de determinanats  (indefinits, numerals, quantitatius...)
- accents diacrítics
- habilitació, metàfora i metonímia
- temps del verb
-imperatiu i prohibicions en subjuntiu
- ús correcte del gerundi i infinitiu
-a/e en posició àtona
- lectura Diari vermell de la Carlota

2A AVALUACIÓ
tipus de complements
substitució per pronoms febles
narració,  espai,temps,narrador, personatges...
mots compostos
dièresi
parts de la notícia
tipus de textos
lectura Camps de maduixes

3A AVALUACIÓ

perífrasis
ser i estar
bdgptc
b/v
essa sorda i sonora
estrangerismes  i calcs lingüístics
l/l·l
r/rr
amb h o sense
m,n, mp, mm, nn, mn
g,j, tg, tj, dj
s,ix,x,tx,ig
literatura. llengües romàniques, primers textos, literatura trobadoresca, Ramon Llull. Les Quatre grans Cròniques i Tirant lo Blanch.


dimarts, 16 de maig de 2017

EXERCICIS DE LES ESSES, NASALS I BARBARISMES

Extret de 

http://www3.uji.es/~sifre/llengua1/l1exercicis/esses.html


Exercicis

Ompli els buits amb les grafies corresponents.

Una di__iplina fèrria
__ant Joan de les Abade__es
Una es__ena agradable
Un ram de pon__elles per a la barone__a
El misti__isme i l’a__etisme
Han repel·lit l’agre__ió
Un ca__ de con__ièn__ia
Progre__a adequadament
L’ac__elerador del cotxe
Fan pre__ió contra l’admi__ió
Els últims suc__e__os
Una propo__i__ió inadmi__ible
Estat d’ex__ep__ió
Unes despe__es ex__e__ives
Premi__es fal__es
Ex__és de velo__itat
L’alfere__ ha menjat arrò__ a la ca__ola
La pu__a s’ha po__at sobre la pin__a
Comer__ d’hortali__es
Hi__ar la bandera i al__ar el bra__
Aquell __entinella s’ha di__fre__at d’estru__

En l’escriptura d’algunes de les paraules de les frases següents és fàcil que ens enganyem perquè no mantenen la correspondència c/ç amb el castellà c/z:

M’agrada el blanc de les a__u__enes
Quan he tornat d’Andalu__ia, he pa__at per Ademú__
Han tancat el__ preso__ a la ma__morra
El paní__ també es diu dac__a i blat de moro
La teua expo__i__ió té un cert matí__ subjectiu
He conegut un __aurí de Sarago__a
He tirat la __imbomba a la __équia
M’he deixat el __arró a la carni__eria
__alparem de Còr__ega cap a Eivi__a pa__ant per Suï__a
Ja tinc l’esbó__ de la ga__eta
He anat al mu__eu de les Dra__anes
He po__at la __ervesa a la ca__ola
No em po__es el café en una ta__eta
Tinc un verní__ per a la pi__arra fet a Tuni__
M’han regalat un xeré__ boní__im


Ompli els buits amb les grafies corresponents.

L’esglé__ia ba__ilical de Montserrat
El pa à__im no porta rent
Ho comprarem en aquest ba__ar
Una expo__ició de cal__es gòtics
Vols co__ir-me la cami__a?
Els animals ri__òfags mengen arrels
Be__tiar tran__humant
S’ha enfon__at estrepito__ament
Quina és la cau__a de la rique__a?
Han trobat un tre__or bi__antí
La ga__olina i la ben__ina
Repo__ava sota un sal__e
La intran__igència és dolenta com una met__ina
En una hora s’han fet una dot__ena de tran__accions
Manifestem adhe__ió a la demanda de la ba__ílica del ba__ar.
S’ha amagat el cal__e a la cami__a i ha començat a co__ir.
La cri__i de la don__ella li ha enfon__at l’ànim.
El mau__oleu de darrere de l’esglé__ia.
Al mu__eu hem vist quadres de pai__atge amb les mu__es.
Ha pintat amb pin__ell un pie__òmetre vell.
El teu pre__agi és poc plau__ible.
Ha obtingut molta rique__a amb una redacció conci__a.
Un __ero pel teu nivell de tran__igència


Exercici DE NASALS (M, N, MP...)

Ompli els buits amb les grafies corresponents.
(Exercici basat en les pràctiques corresponents a Català Complet 1, de Josep Ruaix.

1. Una co__emoració de temps i__emorials
2. La si__fonia va ser executada i__illorablement
3. El triu__virat va assistir a l’a__fiteatre
4. Sa__só i Dalila
5. Co__ferència de pre__sa
6. Traça una circu__ferència
7. Co__ta’m un co__te
8. El co__te de la vella
9. Co__ta fins a dos-cents
10. Paguem al co__tat
11. El co__tat d’Urgell
12. Ca__brer, el co__te per favor
13. Treballa com a co__table
14. Tractat de co__tabilitat
15. Tingues molt de co__te
16. Has co__tat malament, co__ta una altra vegada
17. El co__tador de l’electricitat
18. No hi co__tava
19. El co__te i la co__tessa passen pel xa__frà
20. Co__ten les cròniques que...
21. Haurem de donar co__te dels nostres actes
22. Busca l’o__bra sota els arbres de la ra__bla
23. Hi ha una i__ensa ga__a de regals
24. Les ge__es de la tiara del su__e pontífex
25. Un pa__flet ple d’accents circu__flexos
26. Un medicament amb a__fetamina i clora__fenicol
27. La Si__forosa és una pà__fila
28. Els hebreus circu__ciden els i__fants
29. L’A__a parla amb circu__specció i la Núria amb circu__loquis
30. Els so__àmbuls caminen mentre so__ien (o so__ien)
31. Fa dos trie__is que no practique el te__is
32. Una co__exió i__ecessària feta i__ocentment
33. Àcid tà__ic
34. Un jardí a__ex a la casa
35. Ho heu fet massa su__tuós. Ta__ateix vindré
36. L’assu__te era molt co__fús
37. És un senyor be__ereixent, be__parlat i pri__irat.
38. Jo co__te que vindran pro__tament
39. Aquest ca__vi és tot un sí__toma
40. L’a__fitrió es va co__oure gra__ent e__ig dels aplaudiments
41. El so__riure de la i__fermera és com el de les ni__fes i__ortals
42. Un co__tracte d’e__fiteusi per un quinque__i
43. Els co__fits l’han e__fitat
44. L’han conde__at i__erescudament
45. Es va i__ergir i__ediatament en la i__ensitat inco__ensurable de l’espai
46. L’Assu__ta demana co__fort al co__fessor
47. Un tra__via co__fortable
48. Quin fa__farró!
49. La fa__fara o xaranga i la fa__fàrria o arrogància
50. Els go__fanons de la processó
51. Les proves d’i__pre__ta
52. La i__unitat parlamentària
53. Les circu__stàncies de l’ate__tat
54. Parlava amb è__fasi i circu__locucions fins que va e__udir
55. La mete__sicosi o transmigració de les ànimes
56. Un co__utador elèctric
57. Resultà ca__pió en el co__bat
58. Co__fegeix una garla__da de pà__pols
59. Déu és i__finit, o__ipotent i o__iscient
60. Circu__dar o e__cerclar alguna cosa
61. Els A__als de Tàcit
62. Les festes dece__als
63. Inde__itzaran els da__ificats de la malte__sada


BARBARISMES

Exercici. Barbarismes

CORREGEIX AMB LA FORMA CORRECTA

 1. siesta
 2. mail
 3. palma (de la mà)
 4. blancura
 5. sprint
 6. té mala pota
 7. banquillo
 8. larguero
 9. invalidez
 10. menos mal
 11. pedaç (de ceràmica)
 12. suspense
 13. jaleo
 14. toilette
 15. bombilla
 16. ingeniero
 17. bandeja
 18. cosir i cantar
 19. dribblar
 20. cointreau
 21. whisky
 22. escalofrio
 23. maillot
 24. lliurar (deixar lliure)
 25. registrar (buscar, investigar)
 26. delanter
 27. cabecejar
 28. poste
 29. red
 30. desde luego
 31. basura
 32. alcançar
 33. cercanies
 34. de repent
 35. lutxar
 36. ganància

dimarts, 4 d’abril de 2017

LLENGÜES ROMÀNIQUES. PRIMERS TEXTOS.

1. LLENGÜES ROMÀNIQUES


(imatge extreta de google)

Les llengües romàniques són llengües que provenen del llatí vulgar ( "parlat pel poble" i no llatí clàssic) Formen un subgrup dins de les llengües itàliques, branca de les llengües indoeuropees
 Aquestes llengües es parlaven i es continuen parlant en un territori que rep el nom de Romània, i que actualment cobreix majoritàriament el sud europeu de l'antic Imperi Romà.
Concili de Tours, l'any 813. És a partir d'aquest concili que es considera que les llengües vulgars o romàniques es distingeix del llatí, i es demana que els sermons i la missa es facin en llengua vulgar (llengües romàniques)  i no en llatí clàssic perquè el poble ja no l'entén.

Les llengües romàniques que es reconeixen en el S IX  són: el retoromànic o retoromanx, el romanès, l'italià, el sard, el francoprovençal, el francès, l'occità, l'asturià (asturlleonès), l'aragonès,el galaicoportuguès, el castellà i el català.

2. PRIMERS TEXTOS EN CATALÀ

dimecres, 22 de febrer de 2017

TIPUS DE TEXTOS. PREDICTIU, INSTRUCTIU...

RECORDEU D'ESTUDIAR-LOS PER TENIR L'ESTRUCTURA CLARA SI ENS DEMANEN DE REDACTAR-NE UN O DIR-NE LES PARTS
Text narratiu
Text argumentatiu
Text explicatiu
Notícia
Plantejament (presentació ambient i personatges)
Tesi o Exposició (idea que es vol demostrar)
Introducció (presentació del tema)
Avantítol,
títol,
subtítol,
Nus
(desenvolupament del conflicte)
Demostració (arguments)
Desenvolupament
(coneixements detallats sobre el tema)
Entradeta o lead 
(1r paràgraf resum idees important)
Desenllaç (resolució)
Conclusió (síntesi i reafirmació de la tesi)
Conclusió
(síntesi final)
Cos
(detalls)


Text conversacional
Text instructiu
Text predictiu
Text descriptiu
Obertura o presentació
(salutació o presentació del personatge)
Presentació
(materials o elements)
Hipòtesis
(suposicions per treure’n conclusions)
Tema
(presentació del tema, objecte o motiu de la descripció)
Cos de l’entrevista preparació (orientació de la conversa cap a un tema determinat)
Procediment (enumeració de les accions)
Arguments (basats en dades observables)
Caracterització (enumeració trets distintius)
Conclusió
(acords i desacords)  i Acomiadament o tancament (comiat).
Consells i advertències
Conclusions (conseqüències en un futur)
Situació en l’espai (de més general a més concret o inrevés)

dimarts, 14 de febrer de 2017

EXERCICIS DE SINTAXI


(imatge de google imatges)

hOLA subjectes o COMPLEMENTS!!

aQUESTS SÓN ELS EXERCICIS que HEU DE FER 3R D I ENVIAR-ME PER CORREU!!

Activitats de Marta Ibañez

RECORDEU

1. EL CD RESPON A LA PREGUNTA -QUÈ?
2. EL CI RESPON A LA PREGUNTA A QUI? / PER A QUI?
3. L'ATRIBUT PORTA ELS VERBS SER, ESTAR, SEMBLAR.
4 EL  COMPLEMENT CIRCUMSTANCIALS
- DE LLOC  ON?
- DE TEMPS  QUAN?
- DE QUANTITAT QUANT?
- DE MODE COM?
- D'INSTRUMENT AMB QUÈ?
- DE COMPANYIA AMB QUI?

SUBJECTE
1.LLegeix les frases següents. Indica si la paraula "roure" és el nucli d'un subjecte.

- El roure és un arbre majestuós.
- El roure del bosc de can Mateu era el primer que es veia.
- Vam veure l'únic roure que no s'havia cremat.
- Quina alegria veure un roure tan alt i verd!
- Els jardiners van plantar un roure al fons del parc.
- El roure marcava el límit de les terres de can Mateu.

2. Digues si els conjunts subratllats són el subjecte del verb marcat de color verd.
La raó era seva.
- Ahir vam recórrer totes les botigues del carrer Gran.- Sota el pseudònim de Víctor Català s'amagava una dona escriptora.
- La Maria no hi estava gens a favor.
Això sembla el més interessant de la reunió.

3. Digues si el conjunt subratllat de cada frase fa de subjecte.
La noia passava per la porta principal.
- M'agrada molt el pa amb tomàquet.
- Aquell anell passava de pares a fills.- Vam enviar-los un telegrama.
- Entraven trens cada cinc minuts.

4. Assenyala les frases en què el conjunt subratllat (amb el nucli "préssecs") fa de subjecte.
- M'agraden els préssecs a l'estiu.
- A l'estiu menjo préssecs.
- Els préssecs madurs són molt més gustosos.
- Haurem de comprar préssecs per al pare.
- Aquest any vénen tard els préssecs.

COMPLEMENT DIRECTE (CD)

1. Digues si el conjunt subratllat fa de complement directe.
- Jo porto un anell al dit del mig.
- M'agraden les joies senzilles.
- Beveu molta aigua!
- El professor escoltava atentament els alumnes.
- El professor escoltava atentament els alumnes.

2. Fes el mateix que a l'exercici anterior.
- Caldrà portar el nen al metge a veure què li passa.
- No ens va sortir bé la confitura de poma i la vam haver de llençar.
- Plovia a bots i barrals.
- M'encanten les flors vermelles.
- M'han regalat tres poms de flors.

3. Fes el mateix que als exercicis anteriors.
- Els nens s'estan menjant el pastís a grapats.
- Quan hem arribat hem saludat l'àvia.
El teu amic, l'hem vist quan sortia!
El teu amic se'n va al Canadà.
- Les salamandres habiten les aigües pures.

COMPLEMENT INDIRECTE (Ci)
1. Assenyala els complements indiectes.
- Portarem joguines als nens
- Comprarem llibres per als teus cosins.
- La pel·lícula presentava la vida dels camperols.
- A la Maria, li regalarem una bufanda per Nadal.
- Escriurem la carta als Reis.

2. Fes el mateix.
- Van portar la carta al director.
- He acompanyat la mare a l'hospital.
- A nosaltres, ens regalarà música.
- Portarem flors al cementiri.
- Li agrada escoltar música als matins.

3. Reconeix els CI d'aquest fragment. Digues si els conjunts subratllats són CI o no.
Per jugar a escacs, les persones han inventat al llarg dels temps sistemes prou enginyosos. S'enviaven partides per correu a l'oponent, sovint per telegrama i tot. Al segle XII, sabem que els reis d'Angleterra enviaven als reis de França les partides a través del Canal. Donaven a missatgers especials els sobres lacrats amb les jugades xifrades. Una partida podia durar anys.
Avui dia, l'ús d'Internet permet jugar amb algú a l'altra punta del món en temps real i enviar al contrincant de forma immediata la jugada. Allò que continua igual és el temps invertit per pensar una jugada.

COMPLEMENTS
1. Digues quina funció fa cada conjunt.
- El noi va posar un cartó de suc i una cullera de plàstic a la safata.
- Un home dormia agafat a l'ase, a la vora d'un dels camins que porten a Tunis. Somniava l'abundància que Déu negava al seu poble, on durava la secada i el bestiar moria o naixia mort.


ATRIBUT
1. Identifica les frases que tenen un atribut. Marca l'atribut.
- La noia estava ben quieta per fer la foto. 
- Si no és a París, no sé pas on deu haver anat. 
- Semblava de seda, de fina que era. 
- Ha estat el teu amic qui ho ha denunciat.
- Era ben lluny de casa seva.
(Lluïsa Costa Gomes. Vida de Ramon)

2. Fes el mateix.
- Ara són les dotze de la nit i cal anar a dormir.
- M'agrada aquesta hora de la nit.
- Toquen les dotze i hi ha silenci.
- Em sembla impossible tanta quietud.
- Sempre, és el moment de la nit més esperat.

3. Fes el mateix.
- El rellotge és d'or.
- En Joan és metge.
- Em compraré un rellotge d'or.
- Aquesta noia viu tranquil·la.
- Ella és qui ens ha obert.

COMPLEMENTS

1. Identifica els complements.
Una vegada era una dona que, recolzada a la soca d'una figuera, llescava pa; i va pegar tan bella estrebada amb la ganiveta que, a més del pa, es va partir ella pel mig i va tallar de part a part la soca de la figuera i tot. Mireu si és molt!
I qui no ho vulgui creure que ho vagi a veure.
(Rondalles del Montserrat- Pau Bertran i Bros)

2. Identifica les funcions dels conjunts subratllats.
L'Stanley va ser el primer d'acabar. Va escopir al clot i se'n va anar a dutxar-se i a canviar-se de roba. Havien passat tres dies de la bugada i, per tant, fins i tot el recanvi net era brut i suat. L'endemà aquesta seria la seva roba de treball i li rentarien l'altra.
No trobava cap explicació de per què en Zero havia cavat el seu clot per ell. En Zero ni tan sols n'havia tastada cap, de pipa.
(LOUIS SACHAR. Clots)
EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL (C.C.)
1. Reconeix els complements circumstancials.

Els complements circumstancials expressen matisos i circumstàncies de l'acció del verb. Els matisos que expressen solen ser de lloc, de temps, de mode o manera i de quantitat. També poden expressar altres factors de l'acció com els d'instrument, companyia i d'altres.
Exemples : Avui fa sol. (temps)
Ho va fer molt bé. (manera o mode)
Viu molt lluny. (lloc)
Ho va tallar amb les tisores. (instrument)

1. Digues de quin tipus de circumstancial es tracta.CCM: de modeCCL: de llocCCT: de temps
- Avui he anat a comprar sabates.
- En aquest racó de món no en trobarem.
- Escrivia molt bé i va guanyar el premi.
- El dilluns, els teatres no solen fer funció.
- Viu a l'altre costat del poble.
- Aquest noi és així .

2. Assenyala el complement circumstancial.

- La noia caminava a poc a poc.
- Va arribar cansada.
- Va caure damunt una cadira.
- Va descansar durant una bona estona.
- Va tornar a marxar refeta.