dimecres, 22 de febrer de 2017

TIPUS DE TEXTOS. PREDICTIU, INSTRUCTIU...

RECORDEU D'ESTUDIAR-LOS PER TENIR L'ESTRUCTURA CLARA SI ENS DEMANEN DE REDACTAR-NE UN O DIR-NE LES PARTS
Text narratiu
Text argumentatiu
Text explicatiu
Notícia
Plantejament (presentació ambient i personatges)
Tesi o Exposició (idea que es vol demostrar)
Introducció (presentació del tema)
Avantítol,
títol,
subtítol,
Nus
(desenvolupament del conflicte)
Demostració (arguments)
Desenvolupament
(coneixements detallats sobre el tema)
Entradeta o lead 
(1r paràgraf resum idees important)
Desenllaç (resolució)
Conclusió (síntesi i reafirmació de la tesi)
Conclusió
(síntesi final)
Cos
(detalls)


Text conversacional
Text instructiu
Text predictiu
Text descriptiu
Obertura o presentació
(salutació o presentació del personatge)
Presentació
(materials o elements)
Hipòtesis
(suposicions per treure’n conclusions)
Tema
(presentació del tema, objecte o motiu de la descripció)
Cos de l’entrevista preparació (orientació de la conversa cap a un tema determinat)
Procediment (enumeració de les accions)
Arguments (basats en dades observables)
Caracterització (enumeració trets distintius)
Conclusió
(acords i desacords)  i Acomiadament o tancament (comiat).
Consells i advertències
Conclusions (conseqüències en un futur)
Situació en l’espai (de més general a més concret o inrevés)