dimecres, 8 de juny de 2016

COM SERAN LES PREGUNTES DE L'EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE 4T

1A AVALUACIÓ

1. Hi haurà un text narratiu i a continuació, tipus test, dir el tipus de narrador (extern total, extern parcial, intern protagonista o testimoni), personatge (protagonista, antagonista... pla, rodó, variable, invariable), el temps històric, el temps narratiu, del discurs, l'estructura lineal o discontínua i la funció de l'espai (díctica, referencial o simbòlica).

2. Dues frases amb errades i corregir els errors de "en, amb, ha, a, hem, em".

3.1. Subratllar només els adverbis de mode i lloc d'una llista.

3.2. D'un verb, dir quin temps verbal és (pretèrit imperfet d'indicatiu...)

4. Donar una ordre i conjugar un verb en imperatiu si és una ordre afirmativa i en subjuntiu si és negativa.

5.Corregir les ordres fetes en infinitiu i conjugar el verb.

6.Corregir només els gerundis mal usats, perquè l'acció del gerundi sempre ha de ser o anterior o al mateix temps que el temps del verb principal.

7.Conjugar algun gerundi i participi

8.Corregir les perífrasis verbals mal usades (tenir que...)

9. Subratllar el subjecte de les oracions i dir si és el·líptic o impersonal si no en té.

10. Dir el tipus de complement del verb que és (CD, CI, Atribut, CRV, Predicatiu...)

11.Substituir dos complements del verb alhora (sobretot CD+CI)

12. Preguntes tipus test de la lectura No demanis llobarro fora de temporada.


1   2A AVALUACIÓ

1. Preguntes tipus test de literatura, El Modernisme.

2. Preguntes tipus test de literatura. El Noucentisme.

3.1. Dir el tipus de registre formal o informal i el subtipus (culte, estàndard, col·loquial, vulgar) i dues característiques amb exemple d'aquest registre.

3.2. D'una sèrie de textos, dir quin no compleix la regla de progressió temàtic (el tema avança), el que no compleix la regla de la no contradicció, el de la relació (tot ha d'estar relacionat amb el tema tractat) i quin compleix les tres regles anteriors.

4.1. Redactar un text de 50 paraules amb tots els recursos d'aquest. (argumentatiu, explicatiu)

4.2.Dir el tipus de model de text que és, anomenar les parts del temps i subratllar els recursos.

5.1. D'una poesia, dir el tipus de vers segons les síl·labes (octosíl·lab...), versos d'art major o menor, rima consonant o assonant,  rima femenina, femenina i masculina,  estructura mètrica ABBA abba i el tipus d'estrofa (sonet, quartet...)

5.2. Hi ha dos figures literàries subratllades, dir el nom. (metàfora, comparació, personificació, antítesi o oxímoron, sinestèsia, anàfora, paral·lelisme, hipèrbaton, pol·lisíndeton i asíndeton...)


3A AVALUACIÓ

1. Dir si és una oració juxtaposada, coordinada, subordinada o simple.

2. Dir a quin tipus de coordinada pertany.

3. Vocabulari de l'hort. Completar frases fetes amb el vocabulari adient.

4. Vocabulari de la llar. Dir quin ofici fa o realitza l'objecte posat.

5.1. Fer el femení singular a partir del masculí donat tenint en compte els canvis ortogràfics i  terminacions diferents ( jutge- jutgessa).

5.2. D'aquelles paraules que per influència del castellà canviem de gènere, dir si és masculí o femení singular o plural. Ex: La sida, el senyal...

5.3.Fer el masculí plural i si és possible el doble plural de dues paraules. Ex. cascs/ cascos.

6. Marcar el significat correcte de dues frases fetes.

7. Vocabulari dels mitjans de comunicació.

8. Vocabulari del comerç i administració.