divendres, 3 de juny de 2011

1r de BAT. QUI VA A RECUPERACIÓ? QUÈ HE D'ESTUDIAR EN CADA TRIMESTRE?
(imatge de google imatges)
HOLA A TOTHOM!

Com us vaig dir, aquí teniu la llista de qui ha d'anar a recuperació de català.
Si teníeu alguna avaluació suspesa, però la mitjana del curs us dóna, esteu aprovats. Si no sou a la llista és que teniu català aprovat! FELICITATS!!! ;).

I si hi sou, ja sabeu que us toca: a estudiar molt i molt! Sobretot no llanceu la tovallola abans d'hora. Creieu en vosaltres i intenteu-ho amb totes les forces. No teniu res a perdre i molt a guanyar! ÀNIMS!

Els següents de vosaltres, heu d'anar a recuperar:

1r de BAT A

- Ivan Barrios 1a i 2a avaluació
- Adrià Belles 1a av
- Karol Fajardo 1a i 2a av.
- Rubén Iserte 1a, 2a i 3a av.
- Luís Alberto Loaiza 1a i 3a av.
- Diego Mejias 1a, 2a i 3a av.
- Sergio Pérez 1a, 2a i 3a av.
- Ignacio Ramírez 1a, 2a i 3a av.
- Adnane Talibi 1a, 2a i 3a av.
- Judit Zamora 1a i 2a av.

1r de BAT B
- Manel Álvarez 1a, 2a i 3a avaluació
- Rachid Amlou 1a i 2aV.
- Brian Caldwell 1a, 2a i 3a av.
- Irene Calzadilla 1a i 3a av.
- Fernando Domínguez 1a, 2a i 3a av.
- Paulina Espinosa 1a, 2a i 3a av.
- Jonatan Fernández 2a i 3a av.
- Victoria Fernández 1a, 2a i 3a av.
- David Lascorz 1a, 2a i 3a av.
- Sónia Castelló 1a, 2a i 3a av.

CONTINGUTS PER AVALUACIONS:

1a Avaluació

1a Categories gramaticals. -determinants: articles, demostratius, possessius, numerals, indefinits i quantitatius (fotocòpia repartida i penjada al bloc. )

2a Formació dels gènere(masculí/femení) i nombre (singular/plural) del substantiu i de l' adjectiu.

Exercicis bloc). Estudieu amb moltes ganes, molt especialment, els masculins que fan el doble plural en -s/-os, els noms que són femenins i els fem masculins, tipus anàlisi; o al contrari, masculins que fem femenins- afores; com tots aquells substantius que tenen un significat diferent segons siguin femenins o masculins- el/la fi.

3a Transcripció fonètica "b"--[b] i dir quin so és (ex.:oclusiu bilabial sonor).

4a L'oració simple. Complement del nom, complement de l'adjectiu, complement de l'adverbi i complements verbals (CD, CI, CC, CRV, Atribut, Predicatiu

5a Anàlisi en forma d'arbre d'una frase

6a La narració. Un text i comentar la trama, la història, els tipus de personatges, el temps, l'espai...

7a Poesia. D'una poesia dir quin vers té, rima, elisions i sinalefes

8a Saber reconèixer les diverses figures retòriques o literàries

9a Saber fer un comentari de text literari. Mètrica i figures retòriques.

2a avaluació

1a. Pronoms febles. Substitució de CD+ CI.

2a. Pronoms febles. Substitució del CC, de l'Atribut, del CRV, del Predicatiu

3. Verbs irregulars. Gerundis i participis

4.errors bàsics d'ortografia

3a avaluació

1. Propietats del text: adequació, coherència, correcció i cohesió

Hi haurà una pregunta pràctica, suposo que de corregir allò que no està bé i argumentar, donar les raons per les quals no està bé.

2. L'oració composta: coordinació, juxtaposició i subordinació

3. Tipus de coordinades.

4. L'oració subordinada substantiva, adjectiva i adverbial

L'oració composta. Oracions coordinades, juxtaposades i subordinades.

a)Haureu de marcar i distingir entre els diversos tipus de coordinades (disjuntives, copulatives, adversatives, explicatives...).

b)També haureu de diferenciar una oració subordinada substantiva, una d'adjectiva o una d'adverbial.

c)Distingir quines són les subordinades substantives completives, d'infinitiu, interrogatives i relatives

d)Saber reconèixer quina funció fa tota la subordinada respecte de l'oració principal (subjecte, CN, C. Adj, C. Adv. CD, CI, Atribut

e)Saber quina funció fa el relatiu dins de l'oració subordinada substantiva de relatiu.

f) Distingir les subordinades adjectives especificatives de les explicatives. I saber quina funció fa l'oració subordinada. Funció del relatiu

g) Tipus de subordinades adverbials i funció d'aquestes i del relatiu

5. Comentari de text dirigit. Mètrica i figures retòriques.
Literatura.Comentari de text dirigit:
Us faré una sèrie de preguntes sobre un poema, autor, època, moviment... i d'altres molt concretes sobre algun aspecte del text, relacionades amb el significat del poema, l'estructura o parts, la mètrica i les figures literàries.

Bé, això és tot! Va, que vosaltres podeu! A estudiar molt!
I sabent tot això a la perfecció, un 10 SEGUR!!! ÀNIMS! ;)