dilluns, 6 d’octubre de 2014

DIFTONGS. REFORÇ

(IMATGE DE tantscapstantsbarrets.wordpress.com)
hOLA CARINYETS MEUS!!! 

Aquí tenim la teoria dels diftongs... I MÉS EXERCICIS PERQUÈ ESTÀ COSTANT UNA MIQUETA! PERÒ HO SUPERAREM!!!

2.Diftongs:
Dues vocals que es pronuncien en una mateixa síl•laba.

N’hi ha de dos tipus:

 2. 1. Creixents

- gua, güe, güi, guo, qua, qüe, quï, quo
 Ex.: quatre, pingüí, quòrum

 - A principi de mot: iogurt, iode.

 -Entre vocals: cre-ia, ri-uen, ve-uen

 2.2. Decreixents
 ai, ei, oi, ui, au, eu, iu, ou, uu
 Ex.: mai, Lleida, boira, cuina, palau, teu, riu, pou, duu

EXERCICIS EXTRETS DE LLENGUA CATALANA 2N D'ESO, ED. CRUÏLLA


1. Indica els casos en què hi hagi diftong:
a) maques e) desqualificat i) guitarra
b) aigua    f) quiròfan         j) llengües
c) quota    g) mercat           k) cuinar
d) gerani   h) guió              l) raqueta

2. Completa els espais buits amb c, cu, qu o qü: 
a) __an pensava __è volia s’adonava __e no ho sabia. 
b) Vis__ al cin__è pis d’a__esta __asa. 
c) La __estió és __e estava tot tan__at i barrat. 
d) Per __ulpa de la __osa més insospitada va __omençar a anar tot a mal borràs. 
e) Van estar en __arantena fins __e els van eva__ar. 
f) Ja no volen més __omptes amb __antitats tan baixes, ens hem de re__uperar.

3. Posa u amb dièresi (ü) o sense (u) quan calgui: 
a) unguent e) ambiguitat i) guant b) desqualificar f) paraigua j) questionari c) quocient g) quantificador k) cuirassa d) questionable h) reguitzell l) croqueta 

4. Classifica els mots segons si contenen un diftong decreixent o un diftong creixent:
a) quotidià e) iogurt       i) desqualificació
b) desmai  f) creia          j) guanyar
c) aixeta    g) peixera     k) noia

d) daurat    h) moixernó l) teulada

5. Determina quins grups de vocals no fan diftong:
a) caòtic    e) ambulància i) informació
b) realitat  f) aigüera        j) eixordador
c) baina     g) conquesta   k) descuit
d) foguera h) quarantena  l) quincalla

6. Escriu dièresi quan faci falta:
a) músiques   e) quasi            i) equestre
b) guant         f) frequència    j) guanyador
c) sequència  g) delinquent    k) ambiguitat

d) quart          h) bilinguisme l) piraguisme

7. Separa les paraules següents en síl·labes. Fixa’t en els diftongs.
a) cuina:................................. g) veí:.........................................
b) rei:..................................... h) qüestió:..................................
c) llengua:.............................. i) següent:.................................
d) eina:.................................. j) heura:.....................................
e) desmai:.............................. k) pingüí:....................................
f) paisatge:............................ l) buides:...................................
(Llengua catalana Ed Castellnou)