dijous, 12 de maig de 2016

CONTINGUTS PER AVALUACIONS 4T ESO

CONTINGUTS 4T D’ESO

1A AVALUACIÓ

1.       El text narratiu (tipus de narrador, estructura lineal o discontínua, espai, temps, conflicte,mòbil,  tipus de personatges...)
2.       “En, amb, ha, a, hem, em”.
3.       Adverbis
4.       Temps verbals (imperfet, present de subjuntiu...)
5.       Ordres afirmatives en imperatiu i negatives en subjuntiu
6.       L’ús incorrecte del gerundi
7.       L’ús incorrecte de l’infinitiu com a ordre
8.       Participis i gerundis irregulars
9.       Perífrasis d’obligació   *tenir que (haver de, cal que...)
10.   Reconèixer el subjecte el·líptic. Oració impersonal.
11.   Oració simple (Subjecte, C. Nom, CAdjectiu, C. Adverbi, CD,CI, Atribut, CRV, CC, Predicatiu)
12.   Pronoms febles. Substitució dels complements per pronoms febles i combinació de dos.
13.   Lectura: No demanis llobarro fora de temporada.

2A AVALUACIÓ

1.       Literatura. El Modernisme.
2.       Literatura. El Noucentisme.
3.       Les propietats del text: adequació, coherència, cohesió i correcció. Regles de progressió temàtica i registres.
4.       Tipus de textos (predictiu, conversacional, retòric...)  i  models de l’explicatiu( problema solució...). Recursos (expressió de valors,pregunta retòrica, argument d’autoritat...)
5.       Redacció de textos (argumentatiu, explicatiu, descriptiu...)
6.       Mètrica: comptar síl·labes, sinalefa, elisió, rimes assonant i consonant, rima masculina i femenina, estructura de la rima, versos blancs i lliures, estrofa del poema (sonet, tercet...).
7.       Figures retòriques (metàfora, comparació, personificació, antítesi o oxímoron, sinestèsia, anàfora, paral·lelisme, hipèrbaton, pol·lisíndeton i asíndeton...)

3A AVALUACIÓ

1.       Tipus d’oracions compostes (coordinades, juxtaposades i subordinades)
2.       Tipus d’oracions coordinades ( copulatives, adversatives, distributiva, consecutiva, explicatives...)
3.       Vocabulari de l’hort
4.       Vocabulari de la llar (casa)
5.       El gènere i nombre del substantiu (el pendent, la sida, el/la canal)/ (el/els llapis, boigs/bojos)
6.       Frases fetes
7.       Vocabulari de l’administració i el comerç
8.       Vocabulari dels mitjans de comunicació