dilluns, 2 de maig de 2011

1r de BAT. L'ORACIÓ SUBORDINADA ADVERBIAL.

(imatge de google imatges)

Hola "petardus" meus i petardes!

Passem a les subordinades adverbials! A veure si aprenem tots els tipus en un moment, segur que sí! Ànims!


Per cert, us he posat l'incentiu del Jude Law per motivar-vos més, espero que els efectes no siguin els contraris als desitjats, vaja, que no us despisti gaire perquè sinó la petició dels nois que he de posar properament no arribarà mai.

Presentació feta per Aribas4 de la subordinada adverbial amb Jude Law:

L'ORACIÓ SUBORDINADA ADVERBIAL ...amb Jude Law
de Aribas4http://www.xtec.es/~aribas4/llengua/sintaxi/sub.%20adverbials/adverbial.htm


(imatge de google imatges)
 
Hi ha dos tipus d'oracions subordinades adverbials:Les que equivalen a un adverbi, que complementa el verb de l'oració principal, i cap el qual fan de CC.:- Sub. Adv. de TEMPS

- Sub. Adv. de LLOC

- Sub. Adv. de MODALS O DE MANERA
 

Les que modifiquen tota la oració principal, perquè expressen relacions lògiques.


(imatge de google imatges)

- Sub. Adv. CAUSALS

- Sub. Adv. FINALS

- Sub. Adv. CONSECUTIVES

- Sub. Adv. CONDICIONALS

- Sub. Adv. CONCESSIVES

- Sub. Adv. COMPARATIVES


Les oracions subordinades adverbials van introduïdes per un NEXE o conjunció (amb o sense preposició al davant) o per un verb en forma no personal (infinitiu, gerundi, participi), que duu complements propis.Quan Jude Law va néixer, el 29 de desembre de 1972, es va trobar amb una família que ja tenia una companyia de teatre pròpia. 
Fem algun exercici ?


(imatge de google imatges)

Exercici de substitució
1. Substitueix les oracions subordinades adverbials d'aquestes frases per un adverbi,o estructura equivalent,de significat aproximat.


Es va esperar fins que es va fer fosc.
Passaré per on vulguis.
Deia les coses a la valenta, com si no tingués en consideració ningú.
Vol llegir el diari mentre s'espera?
Des que vas venir, treballem.
Parlava pasadament,com ho feia el seu pare.
En marxar de vacances, estàvem molt contents.
Passant per la drecera, l'Eduard va arribar abans.
Acabats els tallers, obtindran un certificat d'aprofitament.
Ho va fer tal com t'he dit.
Va arribar tremolant de fred.


ADVERBIALS DE TEMPS
Situen en el temps l'acció del verb de l'oració principal , de qui fan de CCT. Poden donar-hi tres matisos temporals:Conjuncions i locucions adverbials d'anterioritat (quan la sub. és anterior a la principal) :
Abans que, abans que no, fins que no,fins que

Conj.i Loc. de simultaneïtat (quan l'acció de la sub. és simultània amb la principal)
Quan, mentre, mentre que, mentre que no, en tant que, sempre que, cada cop que, cada vegada que, tota vegada que, així que, tant aviat com,apenes (que).

Conj. i Loc. de posterioritat (quan la sub. és posterior a la principal)
Després que, des que, d'ençà que, així que, tot seguit que, tan aviat com, tan bon punt, a penes, tot d'una (que ), a penes que, tot just (que) , quan

Abans que pogués adonar-se, als 12 anys ja estava matriculat al National Youth Music Theatre de Londres

La construcció EN + INFINITIU també expressa temps, indicant simultaneïtat.

En créixer, va intervenir en diverses obres de teatre del West End londinenc.

La construcció de PARTICIPI també expressa temps, però d'anterioritat:

Acabada la seva formació, va començar a treballar sovint com a actor de teatre.

I la construcció de GERUNDI expressa simultaneïtat (afegint, de vegades, l'adverbi TOT davant) o anterioritat, mai posterioritat.

Tot treballant, es va crear una bona reputació professional.

Fem algun exercici ?

 
Exercici de reconeixement
2. Digues si aquestes oracions contenen una subordinada de temps, de lloc, o de manera i de quin verb fan de CC. En el cas de les de temps, indica si la sub. és anterior, posterior o simultània a la principal:

Els responsables van comunicar els resultats quan va arribar el president.
En Carles corre com si el perseguissin.
Passarem les vacances on vosaltres decidiu.
Sempre que tinguis dubtes, fers-me les preguntes que vulguis.
Fins que no vam marxar, no vas arribar tu.
Mentre fas el sopar, acabaré l'informe que m'han demanat.
Han portat els aliments on eren més necessaris.
Hem elaborat el projecte tal com vam preveure la setmana passada.
Ens trobarem dissabte on vulguis tu.
Després d' arribar de l'Índia, es va posar malalt.
Abans que marxis, has d'endreçar l'habitació.


(imatge de google imatges)


ADVERBIALS DE LLOC
Situen el lloc on s'esdevé l'acció expressada pel verb principal.

Nexes:

Sempre amb ON, precedida o no de preposicions o adverbis (allà on, per on, (pertot) arreu on, a on, d'on, cap on, fins on, onsevulla que ...)

Es distingeix de la proposició subordinada adjectiva en el fet que no té antecedent.

El 1990 va entrar a treballar a on es faria més conegut, la televisió, participant en la sèrie "Families"

                                                           (imatge de google imatges)

ADVERBIALS MODALS O DE MANERA


Ens informen de la manera com s'esdevé l'acció expressada pel verb principal.


Nexes: Com si, com, així com, segons (que), segons com, sense que, que, a mesura que...
Cinc anys més tard, com qui no vol la cosa, es va traslladar a Broadway on faria Indiscretions amb Kathleen Turner.

De vegades el verb de la subordinada s'elideix si és el mateix que el de la principal:
Actuava com (actuen) els gran actors

Les construccions de gerundi i participi també poden ser modals:
Es va passar aquell any millorant la seva tècnica.
I mai el van veure dominat pels nervis.


ADVERBIALS CAUSALS


Situen la causa per la qual s'esdevé tota l'oració principal. Per tant, l'acció de la subordinada és anterior (i va en indicatiu) a la de la principal.


Nexes: Per, perquè, ja que, atès que, com que, per tal com, que, vist que, car, puix que...

DONCS no és mai una conjunció causal. Atès que demostrava ser un bon actor, va rebre el premi Theatre World Award, i va ser nominat pel Tony.

Fem algun exercici ?
Exercici de reconeixement

3. Digues si aquestes oracions contenen una subordinada causal, final o consecutiva :

-La Georgina es va disfressar per tal de cridar l'atenció de l'Antoni.
Viu amb ell des de l'any passat perquè l'estima molt.
-Per tal que sigui més fàcil l'entrada dels esportistes s'ha creat un accés alternatiu.
-Com que no menja verdura, no s'aprima.
-Com que ha de trobar feina, ha enviat força currículums.
-Han deixat la seva relació ja que no funcionava gaire bé.
-Vaig anar-hi de nit perquè ningú no em veiés.
-Han enviat els resultats a l'hospital perquè comencin el tractament de seguida.
-Està núvol, de manera que agafo un paraigües.
-A fi que aconsegueixin els millors resultats, s'ha treballat incansablement en el projecte.
-Era prou intel·ligent perquè ningú no sospités d'ell.

ADVERBIALS FINALS
Situen l'objectiu o la finalitat per la qual s'esdevé tota l'oració principal. L'acció de la sub. és , doncs, posterior a la de la principal, i el verb sub. va sempre en subjuntiu, perquè encara no s'ha realitzat.

Nexes:
perquè, a fi que, a fi de, per tal de, per tal que...

A fi d'introduir-se en el món del cinema, va començar fent pel.lícules independents, com I love you, I love you not, Wilde...

Si el subjecte de la principal és el mateix que el de la sub., el verb subordinat pot anar amb infinitiu , precedit de PER, A FI DE o PER TAL DE

O bé Shopping, on va conèixer l'actriu Sadie Frost, que va fer el possible per tal d'enamorar-lo.

Com que el PERQUÈ pot ser final o causal, ens hem de fixar en el mode del verb per saber-ho:
Van tenir tres fills perquè s'estimaven (causal)
Van tenir fills perquè s'estimessin més (final)

ADVERBIALS CONSECUTIVES

(imatge de google imatges)

Situen la conseqüència d'una intensificació d'algun elements de la principal. La marca d' intensificació és TANT i això implica el correlatiu QUE, que introdueix la sub. .
Nexes:
de (tal) manera.... que, de (tal) forma ...que, fins a tal punt... que, tan...que, tant...que, Massa/prou/molt...perquè.

Ha participat en films prou coneguts perquè es vagi incrementant la seva fama: Gattaca, amb Ethan Hawke i Uma Thurman, o Mitjanit en el jardí del bé i del mal, dirigida per Clint Eastwood.

Si el TANT va davant d'un nom pot flexionar-se. Si va davant d'un adjectiu o adverbi, es torna TAN. Si actua com adverbi, modificant un verb, és TANT. Fins i tot es pot elidir: Treballa (tant ) que es mata.

Pot aparèixer com oració d'Infinitiu:
Estava tan il·lusionat a treballar amb Steven Spielberg, que va fer d'androide a A.I. Intel·ligència artificial.

ADVERBIALS CONDICIONALS
Situen la condició necessària perquè es compleixi tota l'oració principal. Modifiquen a tota l'oració

Nexes:
si, posat que, mentre, en cas que, només que, sols que, si doncs no, tret que, llevat que, mentre que, sempre que, a condició que...

Si era nominat a l'Òscar, arribaria la seva consagració. I això va succeir el 1999, amb la pel.lícula El talent de Mir. Ripley, on feia de noi ric, que viu la Dolce Vita a la Riviera Italiana.

Hi ha una correlació de temps entre principal i subordinada:

Sub. Condicional Principal
Present Ind. Present Ind. Futur Ind.

Imperfet Ind Imperfet Ind

Imperfet Subj. Condicional simple

Pret . Plusq. Subj. Condicional compost

També hi ha construccions de gerundi o participi que tenen un matís condicional:

Posant-hi més talent que a la primera pel.lícula, fou nominat per segon cop, ara per Cold Mountain, amb Nicole Kidman, el 2003.

Fem algun exercici ?
Exercici de reconeixement
4. Digues si aquestes oracions contenen una subordinada concessiva, condicional o comparativa, i en aquest darrer cas, indica si és de superioritat, inferioritat, igualtat o proporcionalitat:
Encara que no m'agradi la fruita, n'he de menjar.
No cantaran si no els poses un micròfon.
Ni que treguis bones notes, no trobaràs plaça a l'Escola de Belles Arts.
Aquest avió és igual al que vaig veure ahir.
Per més que cridis, no et sentiran.
Un entrepà és millor que una pasta.
Podràs anar al viatge a condició que hagis acabat tota la feina.
Com més parlis més afònic estaràs.
Si anessis d'excursió, coneixeries nous ambients.
Cal que ho expliquis; si no, ningú no ho sabrà.
Els demanaré per què el treball no està tan elaborat com havien dit.
Per més que li ho expliqui i li ho argumenti, no em creu.
No sé per què és pitjor el llibre que la pel.lícula.
Si no demostra les acusacions que té contra ells, serem on érem al començament.
Com més t'hi escarrassis, menys resultats obtindràs.

ADVERBIALS CONCESSIVES
Expressen les objeccions, dificultats o obstacles, malgrat els quals té lloc l'oració principal. Modifiquen a tota l'oració. S'assemblen a les coordinades adversatives. Si el verb de la sub. està en indicatiu indica acompliment cert , però si està en subjuntiu indica acompliment incert.

Nexes:
encara que, per més que,baldament, tot i que, bé que, mal que, si que, per bé que, amb tot i que, a pesar de, malgrat que, si bé...

Encara que li falti temps, el 2004 , Jude Law ha arribat a tenir diverses pel.lícules a la cartellera:Bent, La sabiduria dels cocodrils, Encegats pel desig, Sky Captain, Alfie...

Les costruccions de gerundi i participi també funcionen com a concessives:
Agafant aquesta empenta, va fer tard a aconseguir el paper de James Bond, quan la productora va fer saber que Pierce Brosnan no continuaria la sèrie.

També serveix l'estructura PER + ADVERBI / ADJECTIU + QUE
Per difícil que fos, ha creat la seva pròpia productora, anomenada Natural Nylon, amb Ewan McGregor.ADVERBIALS COMPARATIVES

(imatge de google imatges)
Es comparen amb l'oració principal, tant si són iguals, com si són superiors, com si són inferiors, o com si són proporcionals. S'estableix amb dos elements relacionats, un en la principal i un altre en la subordinada

Nexes:
Igualtat: tant/tan... com, tal...com
Superioritat:més...que, millor...que
Inferioritat: menys...que, pitjor...que
Proporcionalitat: com més....més, com menys...menys, com més... menys, com menys...més.

Ha arribat tan amunt com el millor, però ara és menys feliç que abans, perquè s'ha separat de la seva dona, enmig d'un escàndol.

El verb de la sub. pot suprimir-se si és el mateix que el de la principal.

Fem algun exercici ?
Exercici  Refem tota la seva biografia?

Quan Jude Law va néixer, el 29 de desembre de 1972, es va trobar amb una família que ja tenia una companyia de teatre pròpia.Abans que pogués adonar-se, als 12 anys ja estava matriculat al National Youth Music Theatre de Londres. En créixer, va intervenir en diverses obres de teatre del West End londinenc.Acabada la seva formació, va començar a treballar sovint com a actor de teatre. Tot treballant, es va crear una bona reputació professional. El 1990 va entrar a treballar a on es faria més conegut, la televisió, participant en la sèrie "Families". Cinc anys més tard, com qui no vol la cosa, es va traslladar a Broadway, on faria Indiscretions amb Kathleen Turner.Actuava com (actuen) els gran actors.Es va passar aquell any millorant la seva tècnica.I mai el van veure dominat pels nervis.Atès que demostrava ser un bon actor, va rebre el premi Theatre World Award, i va ser nominat pel Tony.

A fi d'introduir-se en el món del cinema, va començar fent pel.lícules independents, com I love you, I love you not, Wilde...O bé Shopping, on va conèixer l'actriu Sadie Frost, que va fer el possible per tal d'enamorar-lo. Van tenir tres fills perquè s'estimaven. Ha participat en films prou coneguts perquè es vagi incrementant la seva fama: Gattaca, amb Ethan Hawke i Uma Thurman, o Mitjanit en el jardí del bé i del mal, dirigida per Clint Eastwood. Estava tan il.lusionat a treballar amb Steven Spielberg, que va fer d'androide a A.I. Intel.ligència artificial.

Si era nominat a l'Òscar, arribaria la seva consagració. I això va succeir el 1999, amb la pel.lícula El talent de Mir. Ripley, on feia de noi ric, que viu la Dolce Vita a la Riviera Italiana.Posant-hi més talent que a la primera pel.lícula, fou nominat per segon cop, ara per Cold Mountain, amb Nicole Kidman, el 2003.

Encara que li falti temps, el 2004 , Jude Law ha arribat a tenir diverses pel.lícules a la cartellera:Bent, La sabiduria dels cocodrils, Encegats pel desig, Sky Captain, Alfie... Agafant aquesta empenta, va fer tard a aconseguir el paper de James Bond, quan la productora va fer saber que Pierce Brosnan no continuaria la sèrie.Per difícil que fos, ha creat la seva pròpia productora, anomenada Natural Nylon, amb Ewan McGregor.Ha arribat tan amunt com el millor, però ara és menys feliç que abans, perquè s'ha separat de la seva dona, enmig d'un escàndol.

Presentació de l'oració subordinada adverbial d'Elena Giménez: